ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ELÉRHETŐSÉG 

Bevezetés:

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Bognár Ágota által a kineziológusi és családfelállítói tevékenysége során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleit tájékoztassa.

Jelen tájékoztató

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
 • valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR”) törvénynek való megfelelés céljából és annak megfelelően készült,
 • figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 • Az adatkezelő adatai:


Név: Bognár Ágota.
Székhely: 2013 Pomáz, Váci M. u 2. fszt. 2. a.
Adószám: 5075 7202-1-33
Telefonszám: +36 30 410 8976
E-mail-cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Alapelvek:

A tevékenységem során minimális személyes adatkezelés történik csupán, amely során az alábbi alapelveket követem:

 • Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság:
 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az ügyfeleim számára átláthatóan kezelem.
 • Célhoz kötöttség:
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság:
Az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és lényegesek, valamint csak a szükségesre korlátozódnak, melyek nélkül a szolgáltatást nem, vagy nem az általam vállaltak szerint tudnám nyújtani.
Pontosság:
Minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
Korlátozott tárolhatóság:
Biztosítom, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozom meg.
Az adatkezelés időtartama:
A
z adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását ügyfelem bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
Adatbiztonság:
Gondoskodom a személyes adatok megfelelő biztonságáról, arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.Megteszek minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Személyes adatok kezelése:

A www.tundoklo.hu honlapomon keresztül nem kérek be semmilyen személyes adatot, így személyes adatkezelés a weboldalon keresztül nem történik.
Csak személyes találkozás alkalmával, a kineziológiai vagy családállítási szolgáltatás igénybe vételekor történik adatgyűjtés és feldolgozás.

Az adatgyűjtés a 11/1997. (V.28.) NM rendelet 2. számú mellé„A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok” alapján történik.

A kezelt személyes adatok köre:

név, leánykori név,
születési hely, idő,
anyja neve,
lakcím,
telefonszám,
e-mail cím,
az Érintett által megadott egyéb információk.

Az adatkezelés célja a kineziológiai és családállítási szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrzöm. (1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.) Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

A számlák egy példányát kizárólag a könyvelés részére továbbítom. A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő személyes adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük meg (számviteli törvény).

Számlázás:

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírás teljesítése, számla kiállítása az ügyfél részére. A számlán a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe szerepel.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokat papír alapon, zárt helyen tárolom. A megadott személyes adatokhoz csak én férek hozzá. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodok arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Adattovábbítás:

Személyes adatokat a könyvelés kivételével más adatfeldolgozónak nem adok át.
Hatósági megkeresésre (például rendfenntartó szerveknek, nyomozó hatóságoknak, kormányzati szerveknek, bíróságoknak) adatot akkor szolgáltatok, ha engem arra jogszabály kötelez.

Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatást kérhet a megadott elérhetőségeken keresztül, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldök.

 • Kérheti az általam kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kiegészítését, korlátozását. Erről haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedek.
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, visszavonását valamint zárolását (a kötelező adatkezelések kivételével).
 • Élhet adathordozási jogával.
 • Bíróság előtt jogorvoslattal élhet.
 • Panaszt tehet a felügyelő hatóságnál, illetve eljárást kezdeményezhet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Ha jogellenes adatkezelést tapasztalnál, értesíts erről, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Mindent megteszek az érdekedben, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben megítélésed szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítsd erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391- 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: http://www.naih.hu


Egyéb információk:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatok felvételekor adok tájékoztatást.

(Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Bognár Ágota a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és ha a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.)

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Én, Bognár Ágota, fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó jogszabályok változnak. Változás esetén ügyfeleimet természetesen azonnal tájékoztatom, és a változásokat a www.tundoklo.hu weboldalon teszem közzé.

Bognár Ágotánál, az adatkezelőnél, (a 2011. évi CXII. törvény 24. §-ában foglaltak alapján) belső adatvédelmi felelős kinevezésére, megbízására nem került sor (az EU rendelet 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem kötelező), adatbiztonsági szabályzatot készíteni nem kellett.